Trefnwyr yr Ŵyl

CADEIRYDD YR ŴYL A CHyd-Gadeirydd CRIME CYMRU, Alis Hawkins

Awdur ar restr fer Historical Dagger y CWA, magwyd Alis Hawkins ar fferm wartheg yng Ngheredigion. I blesio ochr mewnblyg ei phersonoliaeth, meddyliodd i ddechrau fod yn fugail, ond ar ôl tair blynedd yn astudio Saesneg yng Ngholeg Corpus Chrisi, Rhydychen, darganfu elfen allblyg a’r awydd i gyfathrebu, a’i harweiniodd i gael ei hyfforddi fel Therapydd Lleferydd ac Iaith. Mae hi wedi treulio’r tri degawd canlynol yn magu dau fab, yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar y sbectrwm awtistiaeth ac yn ysgrifennu ffuglen, llyfrau ffeithiol a dramâu. Mae hi’n ysgrifennu’r math o lyfrau y hoffai hi eu darllen ei hun: ffuglen drosedd a dirgelwch hanesyddol â’r canolbwynt ar y cymeriadau, gyda gwerthoedd cynhyrchu llenyddol.

Wrth ysgrifennu nofelau hanesyddol mae Alis yn cymryd ei gwaith ymchil o ddifrif – weithiau gyda chanlyniadau annisgwyl. Wrth ymchwilio i mewn i dechneg canoloesol llosgi golosg, cafodd ei chyfareddu gan y grefft, a bellach mae hi a’i phartner yn rhedeg y tîm sy’n cynnal techneg ‘llosgi daear’ o gynhyrchu colosg yn Fforest y Ddena.

Cyfres: cyfres ffuglen drosedd hanesyddol Crwner Dyffryn Teifi, gyda’r prif gymeriadau Harry Probert Lloyd a John Davies, wedi’u cyhoeddi gan Canelo. #1 – None So Blind (2018),#2 – In Two Minds (2019), #3 – Those Who Know (2020), #4 Not One Of Us (Sept 2021)

Testament, nofel ddau gyfnod a leolir mewn tref brifysgol ffuglenol Salster yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r unfed ganrif ar hugain – wedi’i chyhoeddi gan Sapere Books.

The Black and The White, nofel ddirgelwch seicolegol a leolir yn ystod y Pla Du – wedi’i chyhoeddi gan Sapere Books.

Darganfyddwch fwy am Alis ar www.AlisHawkins.co.uk, ar Facebook – Alis Hawkins Author – ac ar Twitter: @Alis_Hawkins. 

YSGRIFENNYDD YR ŴYL A GWEFEISTR, GB WILLIAMS

Mae GB Williams yn arbenigo mewn nofelau trosedd cymhleth a chyflym.

Aelod ac ysgrifennydd Crime Cymru, treiliodd GB flynyddoedd yn gweithio fel saernïwr systemau cyn rhoi gorau i’r cymudo er mwyn dod yn awdur a golygydd adeileddol llawrydd.  Yn 2014 cyrhaeddodd ei stori fer, Last Shakes, restr fer gwobr Margery Allingham y CWA ar gyfer stori fer; mae honno bellach ar gael yn ei chasgliad Last Cut Casebook.

Mae ei thrioleg Locked, sy’n dilyn bywyd Charlie Bell, yn arwain y darllenydd i feysydd newydd gyda lleoliadau sy’n cynnwys carchar ac ymosodiad ar fanc.  Yn symud rhwng Cader Idris a Llundain, mae The Chair yn dangos nad yw bywyd byth yn diweddu yn ôl y disgwyl, a bod rhaid inni i gyd frwydro dros yr hyn rydym yn credu ynddo.

Mae GB wastad yn weithgar o fewn y gymuned awduron; mae hi’n aelod y CWA ac mae hi’n Library Champion y CWA yng Nghymru ym mis Hydref 2021.

Ar hyn o bryd mae GB yn gweithio ar gyfer cytundeb ddau lyfr; daw mwy am hyn cyn gynted â phosibl. Mae ganddi hunan arall fel awdur steampunk gyda thro troseddol.

Wedi’i geni a’i magu yn Sir Gaint, symudodd GB i Dde Cymru, lle mae’n dal i fyw gyda’i theulu a chath sy’n mynnu’r sylw mwyaf yn y byd. Ac mae hi’n casáu pob un ffoto a dynnwyd ohoni erioed – gan gynnwys yr un ar y wefan hon (er gwaetha’i hymdrechion fel gwefeistr!)

Darganfyddwch fwy ar www.gailbwilliams.co.uk

. 

Cyd-Gadeirydd CRIME CYMRU, Matt Johnson

Yn 2018, ar ôl dim ond dwy flynedd fel awdur cyhoeddedig, cafodd Matt Johnson bleidlais yn #22 yn rhestr WH Smith o’r awduron trosedd gorau erioed.

Gwasanaethodd Matt Johnson fel milwr Prydeinig a heddwas Heddlu Llundain am bron i bum mlynedd ar hugain. Wedi’i lorio gan ffrwydrad y London Baltic Exchange yn 1992, ac un o heddweision cyntaf i gyrraedd lleoliad y bom yn Regent’s Park yn 1982, roedd Matt hefyd yn bresennol pan gafodd Yvonne Fletcher ei saethu o flaen llysgenhadaeth Libya yn 1984; fe a hebryngodd ei gydweithwraig, wedi’i hanafu’n farwol, i’r ysbyty.

.

Gwnaeth y profiadau hyn niwed cudd. Yn 1999, cafodd Matt ei ryddhau o’r heddlu gydag Anhwylder Straen wedi Trawma (PTSD). Yn ystod ei driniaeth, cafodd Matt ei annog gan ei gynghorwr i ysgrifennu am ei yrfa a’i brofiad o lofruddiaeth, saethu a therfysg.

Un noson, eisteddodd Matt wrth ei gyfrifiadaur a dechreuodd weu y nodiadau hyn i waith ffuglennol; disgrifiodd y gweithred hwn fel un a gafodd effaith hynod gathartig ar ei gyflwr ei hun. Defnyddiodd ei wybodaeth fanwl a’i atgofion i greu stori y mae llawer o ddarllenwyr yn ei disgrifio yn chwip o nofel sy’n rhoi golwg credadwy ar fyd cyffrous plismona cyfoes.

Yn hoff iawn o feiciau modur, mae Matt yn falch iawn o’i ‘99 Harley Davidson Fatboy, ac mae’n noddwr yr elusen Brydeinig ‘Forces On-line’. Fe’i cynrychiolir gan James Wills o Watson Little Ltd, a chan Andromeda Talent.

Roedd nofel gyntaf Matt, Wicked Game, ar restr fer John Creasey Dagger y CWA yn 2016, a’i dyfarnwyd hefyd yn nofel seren-ar-ei-chynnydd mwyaf poblogaidd 2016 ar Amazon UK. Yn dilyn llwyddiant y nofel hon, cyhoeddwyd dau nofel arall yn y gyfres – Deadly Game ac End Game – yn 2017 a 2018.

.

Darganfyddwch fwy am Matt ar www.mattjohnsonauthor.com neu ar Twitter: @Matt_Johnson_UK. 

Co-Producer, Lyndy Cooke

Cyfieithiad i ddod yn fuan.

Lyndy has worked in the literature and publishing sectors for more than 35 years, owning a chain of bookshops and being Managing Director of Hay Festival for 20 years. She is a highly experienced events producer, creator and curator for arts and cultural events.

Now working closely with organisations across the UK and worldwide such as the National Trust, British Council, Commonwealth Foundation, Queens Park Book Festival, York Festival of Ideas, Jaipur Literature Festival and Ubud Writers & Readers Festival. She is currently also working on a major research project for the Arts Council Wales and the National Museums Wales.

To keep her grounded, Lyndy also co-owns a small herd of faithful pack ponies, leading guests and their equipment across the Cambrian Mountains, enjoying their stunning scenery. Lyndy retains an honorary role with Hay Festival and is a Trustee of Hay Castle.

https://www.handheldevents.co.uk/

 

Trysorydd, Mark Ellis

Mae Mark yn awdur nofelau ias a chyffro, a fu gynt yn fargyfreithiwr ac yn entrepreneur, o Abertawe.

Creodd DCI Frank Merlin, ditectif yr heddlu o dras Eingl-Sbaenaidd sy’n byw a gweithio yn Llundain yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae ei lyfrau yn cyfwlyno i ddarllenwyr bortread byw o Lundain adeg y rhyfel, mewn cymysg celfydd o blotiau gafaelgar, cynllwynio gwleidyddol a phrif gymeriad carismatig.

Cafodd Mark ei fagu yng nghysgod profiad ei rieni o’r Ail Ryfel Byd. Gwasanaethodd ei dad yn y llynges, a bu farw yn ifanc. Adroddodd ei fam straeon iddo o wylio bombardiadau trwm Abertawe o lecyn diogel ar fryn yn Llanelli, ac o fynychu dawnsfeydd amser te yn Llundain adeg y rhyfel o dan y bomiau a’r dwdl-bygs.

O ganlyniad, mae Mark wastad wedi cael ei gyfareddu gan yr Ail Ryfel Byd, yn arbennig y Ffrynt Cartref a’r ffaith yr oedd trosedd yn ffynnu wrth i’r rhan fwyaf o’r genedl wneud ymdrech arwrol. Roedd llofruddiaeth, lladrad a dwyn yn rhemp, a chynigiodd y Blitz gyfle gwych am ysbeilio helaeth.

Roedd yn fyd diddorol, garw a chreulon. Byd DCI Frank Merlin.

Mae DCI Frank Merlin yn ymddangos mewn pedair nofel: ‘Princes Gate’, ‘Stalin’s Gold’, ‘Merlin at War’ ac ‘A Death In Mayfair’. Caiff y pumed nofel yng nghyfres Frank Merlin, Dead in the Water, ei chyhoeddi gan Headline Accent ac Audible yn 2022.

Mae Mark Ellis yn aelod o’r Crime Writers Association (CWA). Roedd ‘Merlin At War’ ar restr hir Historical Dagger y CWA yn 2018.

Darganfyddwch fwy am Mark ar www.markellisauthor.com.

Swyddog Cyswllt i’r Cyfryngau, Bev (B.E.) Jones

Mae Beverley Jones yn gyn-newyddiadurwraig a swyddog y wasg i’r heddlu, bellach yn nofelydd ac yn gyffredinol yn obsesu am lyfrau.

Genwyd Bev mewn pentref bach yng nghymoedd De Cymru, i’r gogledd i Gaerdydd. Dechreuodd ei gyrfa newiddiaduraeth gyda papurau newydd Trinity Mirror, yn ysgrifennu straeon i’r Rhondda Leader a’r Western Mail, cyn dod yn newidduadurwraig ddarlledu gyda newyddion Today TV y BBC, wedi’i lleoli yng Nghaerdydd.

Mae hi wedi adrodd hanes pob math o droseddau (yn ogystal â newyddion cymunedol a darnau nodwedd) gan gynhyrchu straeon a chynnwys ar gyfer papurau newydd a theledu byw.

Yn fwyaf diweddar mae Bev wedi gweithio fel swyddog y wasg i Heddlu De Cymru, gan gyfathrebu â’r cyfryngau a chymryd rhan mewn ymchwiliadau trosedd a chynllunio argyfwng.

Does dim syndod, efallai, ei bod hi wedi defnyddio’r profiadau hyn o ‘drosedd go-iawn’ ynghyd â’i mewnwelediad i ochr tywyll natur pobl, fel sail i’w nofelau dirgelwch seicolegol a leolir yn ac o gwmpas De Cymru.

Cyhoeddir ei nofelau Where She Went, Halfway a Wilderness gan Little Brown o dan yr enw BE Jones.

Cewch sgwrs gyda Bev ar Goodreads.co.uk o dan yr enw B E Jones neu Beverley Jones, ac ar  Twitter, @bevjoneswriting

Cynrychiolir Bev gan yr Ampersand Agency.

Mentor a Chynghorwr, Dr Jacky Collins

neu Dr Noir i roi ei henw llawn iddi, a fu unwaith yn Uwch-ddarlithydd mewn Llenyddiaeth, Ffilm a Theledu ac Iaith a Diwylliant Sbaen ym Mhrifysgol Northymbria, bellach yn gweithio ym Mhrifysgol Stirling. Yn 2014 sefydlodd Jacky Gŵyl Ryngwladol Ffuglen Drosedd Newcastle Noir. Yn fwy diweddar, mae hi wedi mentro i fyd radio lleol fel cyd-gyflwynydd rhaglen ffuglen drosedd bob yn ail wythnos ar SpiceFM, mae hi’n cynnal digwyddiadau llenyddol ar-lein gyda thîm Honey & Stag, ac mae’n rhan o dîm Corylus Books, cyhoeddwr annibynnol newydd o ffuglen drosedd gyfieithedig, o Rwmania, Gwlad yr Iâ a thu hwnt.

Cyfieithydd, Alison Layland

 Mae aelod Crime Cymru a chyfieithydd gwefan yr ŵyl, Alison Layland, yn awdur a chyfieithydd sydd wedi dweud straeon wrthi’i hun ers cyn iddi gofio, er dechreuodd eu cofnodi i bobl eraill eu rhannu ar ôl iddi symud i Gymru yn 1997 a throdd cwrs dysgu Cymraeg i ddosbarthiadau ysgrifennu creadigol. Enillodd gystadleuaeth y stori fer yn Eisteddfod Genedlaethol Tŷ Ddewi yn 2002.

Astudiodd Eingl-Sacsoneg, Norseg a’r ieithoedd Celteg ym Mhrifysgol Caergrawnt, ac ar ôl cyfnod byr yn gyrru tacsis, gweithiodd am nifer o flynyddoedd fel tirfesurydd siartedig cyn dychwelyd i’w chariad cyntaf – ieithoedd. Mae hi’n cyfieithu rhwng Almaeneg, Ffrangeg, Cymraeg a Saesneg, ac mae ei chyfieithiadau cyhoeddedig yn cynnwys nifer o nofelau arobryn a phoblogaidd.

Mae hi’n awdur o ddwy nofel ddirgelwch seicolegol: Someone Else’s Conflict, stori afaelgar am ganlyniadau hir rhyfel, a oedd yn Nofel Gyntaf y Mis ar wefan LoveReading, a Riverflow, hanes cyfrinachau teuluol a thyndra mewn cymuned wledig, gyda chefndir o lifogydd a phrotest amgylcheddol, a ddewiswyd gan Waterstones yn Nofel y Mis Cymru; cyhoeddir y ddwy nofel gan wasg Honno.

Darganfyddwch fwy am Alison ar https://www.alayland.uk/ neu drwy ei dilyn ar Twitter: @AlisonLayand.