Trefnwyr yr Ŵyl

CADEIRYDD YR ŴYL, PHILIP GWYNNE JONES

Philip Gwynne Jones yn Abertawe ac fe’i magwyd yn ne Cymru. Fe dreuliodd ugain mlynedd yn niwydiant TG cyn sylweddoli roedd yn hollol groes i’w bersonoliaeth. Doedd dim dwywaith, felly, y byddai’n cael ei hun yn wefeistr are gyfer Gŵyl Crime Cymru! Mae’n gweithio bellach fel awdur a chyfieithydd. Mae’n byw yn Fenis gyda’i wraig Caroline a chath lled-gyfeillgar, Mimi.

Mae’n mwynhau coginio, celf, cerddoriaeth glasurol ac opera, ac o bryd i’w gilydd mae’n cael ei glywed a’i weld yn canu bas gyda Cantori Veneziani. Mae e hefyd yn hoff o hen ffilmiau arswyd, ac mae’n gwrando ar ormod o lawer o roc blaengar o’r Eidal.

Roedd ei nofel gyntaf, The Venetian Game, yn Nofel Ias a Chyffro’r Mis Waterstones ac yn gwerthwr gorau’r Times yn y 5 uchaf.  Mae The Venetian Candidate, seithfed nofel cyfres Nathan Sutherland, ar gael nawr.

www.philipgwynnejones.com

YSGRIFENNYDD YR ŴYL, GB WILLIAMS

Mae GB Williams yn arbenigo mewn nofelau trosedd cymhleth a chyflym.

Aelod ac ysgrifennydd Crime Cymru, treiliodd GB flynyddoedd yn gweithio fel saernïwr systemau cyn rhoi gorau i’r cymudo er mwyn dod yn awdur a golygydd adeileddol llawrydd.  Yn 2014 cyrhaeddodd ei stori fer, Last Shakes, restr fer gwobr Margery Allingham y CWA ar gyfer stori fer; mae honno bellach ar gael yn ei chasgliad Last Cut Casebook.

Mae ei thrioleg Locked, sy’n dilyn bywyd Charlie Bell, yn arwain y darllenydd i feysydd newydd gyda lleoliadau sy’n cynnwys carchar ac ymosodiad ar fanc.  Yn symud rhwng Cader Idris a Llundain, mae The Chair yn dangos nad yw bywyd byth yn diweddu yn ôl y disgwyl, a bod rhaid inni i gyd frwydro dros yr hyn rydym yn credu ynddo.

Mae GB wastad yn weithgar o fewn y gymuned awduron; mae hi’n aelod y CWA ac mae hi’n Library Champion y CWA yng Nghymru ym mis Hydref 2021.

Ar hyn o bryd mae GB yn gweithio ar gyfer cytundeb ddau lyfr; daw mwy am hyn cyn gynted â phosibl. Mae ganddi hunan arall fel awdur steampunk gyda thro troseddol.

Wedi’i geni a’i magu yn Sir Gaint, symudodd GB i Dde Cymru, lle mae’n dal i fyw gyda’i theulu a chath sy’n mynnu’r sylw mwyaf yn y byd. Ac mae hi’n casáu pob un ffoto a dynnwyd ohoni erioed – gan gynnwys yr un ar y wefan hon.

Darganfyddwch fwy ar www.gailbwilliams.co.uk

. 

TRYSORYDD, SARAH WARD

Mae Sarah Ward yn awdur trosedd cyfoes; lleolir ei chyfres newydd yn Sir Benfro, lle treuliodd ei phlentyndod. Cyhoeddwyd nofel gyntaf y gyfres, The Birthday Girl, yn Ebrill 2023. Mae hi hefyd yn ysgrifennu nofelau ias a chyffro Gothig o dan yr enw Rhiannon Ward. Dyfarnwyd ei chyntaf, The Quickening, yn llyfr y flwyddyn y Radio Times 2020, a dewiswyd ei hail nofel hanesyddol, The Shadowing, fel ffefryn y flwyddyn gan adolygydd y Daily Express. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu dramâu clywedol Doctor Who. Mae Sarah ar fwrdd y Crime Writers Association ac yn Gymrawd y Royal Literary Fund ym Mhrifysgol Sheffield.

 

Darganfyddwch fwy am Sarah yma: https://crimepieces.com

 

SWyddog Cyswllt i’r Cyfryngau, Bev (B.E.) Jones

Mae Beverley Jones yn gyn-newyddiadurwraig a swyddog y wasg i’r heddlu, bellach yn nofelydd ac yn gyffredinol yn obsesu am lyfrau.

Ganwyd Bev mewn pentref bach yng nghymoedd De Cymru, i’r gogledd i Gaerdydd. Dechreuodd ei gyrfa newiddiaduraeth gyda papurau newydd Trinity Mirror, yn ysgrifennu straeon i’r Rhondda Leader a’r Western Mail, cyn dod yn newidduadurwraig ddarlledu gyda newyddion Today TV y BBC, wedi’i lleoli yng Nghaerdydd.

Mae hi wedi adrodd hanes pob math o droseddau (yn ogystal â newyddion cymunedol a darnau nodwedd) gan gynhyrchu straeon a chynnwys ar gyfer papurau newydd a theledu byw.

Yn fwyaf diweddar mae Bev wedi gweithio fel swyddog y wasg i Heddlu De Cymru, gan gyfathrebu â’r cyfryngau a chymryd rhan mewn ymchwiliadau trosedd a chynllunio argyfwng.

Does dim syndod, efallai, ei bod hi wedi defnyddio’r profiadau hyn o ‘drosedd go-iawn’ ynghyd â’i mewnwelediad i ochr tywyll natur pobl, fel sail i’w nofelau dirgelwch seicolegol a leolir yn ac o gwmpas De Cymru.

Cyhoeddir ei nofelau Where She Went, Halfway a Wilderness gan Little Brown o dan yr enw BE Jones. Mae ei nofel iasoer diweddaraf, o dan yr enw Beverley Jones, ar gael nawr.

Ar hyn o bryd mae Firebird Pictures yn cynhyrchu cyfres deledu Wilderness  ar gyfer Amazon Prime, gyda Jenna Coleman ac Oliver Jackson Cohen yn chwarae’r prif rannau. Fe’i darlledir yn 2023. 

Cewch sgwrs gyda Bev ar Goodreads.co.uk o dan yr enw B E Jones neu Beverley Jones, ac ar  Twitter, @bevjoneswriting

Cynrychiolir Bev gan yr Ampersand Agency.

Mentor a Chynghorwr, Dr Jacky Collins

Mae Dr Jacky Collins, neu Dr Noir i roi ei henw llawn iddi, a fu unwaith yn Uwch-ddarlithydd mewn Llenyddiaeth, Ffilm a Theledu ac Iaith a Diwylliant Sbaen ym Mhrifysgol Northymbria, bellach yn gweithio ym Mhrifysgol Stirling. Yn 2014 sefydlodd Jacky Gŵyl Ryngwladol Ffuglen Drosedd Newcastle Noir. Yn fwy diweddar, mae hi wedi mentro i fyd radio lleol fel cyd-gyflwynydd rhaglen ffuglen drosedd bob yn ail wythnos ar SpiceFM, mae hi’n cynnal digwyddiadau llenyddol ar-lein gyda thîm Honey & Stag, ac mae’n rhan o dîm Corylus Books, cyhoeddwr annibynnol newydd o ffuglen drosedd gyfieithedig, o Rwmania, Gwlad yr Iâ a thu hwnt.

Cyfieithydd, Alison Layland

 Mae aelod Crime Cymru a chyfieithydd gwefan yr ŵyl, Alison Layland, yn awdur a chyfieithydd sydd wedi dweud straeon wrthi’i hun ers cyn iddi gofio, er dechreuodd eu cofnodi i bobl eraill eu rhannu ar ôl iddi symud i Gymru yn 1997 a throdd cwrs dysgu Cymraeg i ddosbarthiadau ysgrifennu creadigol. Enillodd gystadleuaeth y stori fer yn Eisteddfod Genedlaethol Tŷ Ddewi yn 2002.

Astudiodd Eingl-Sacsoneg, Norseg a’r ieithoedd Celteg ym Mhrifysgol Caergrawnt, ac ar ôl cyfnod byr yn gyrru tacsis, gweithiodd am nifer o flynyddoedd fel tirfesurydd siartedig cyn dychwelyd i’w chariad cyntaf – ieithoedd. Mae hi’n cyfieithu rhwng Almaeneg, Ffrangeg, Cymraeg a Saesneg, ac mae ei chyfieithiadau cyhoeddedig yn cynnwys nifer o nofelau arobryn a phoblogaidd.

Mae hi’n awdur o ddwy nofel ddirgelwch seicolegol: Someone Else’s Conflict, stori afaelgar am ganlyniadau hir rhyfel, a oedd yn Nofel Gyntaf y Mis ar wefan LoveReading, a Riverflow, hanes cyfrinachau teuluol a thyndra mewn cymuned wledig, gyda chefndir o lifogydd a phrotest amgylcheddol, a ddewiswyd gan Waterstones yn Nofel y Mis Cymru; cyhoeddir y ddwy nofel gan wasg Honno.

Darganfyddwch fwy am Alison ar https://www.alayland.uk/. 

 

 

GOLYGYDD Y CYLCHLYTHYR, Chris Lloyd

Roedd Chris Lloyd yn byw yng Nghatalonia am oddeutu ugain mlynedd, lle dysgodd Saesneg cyn gweithio mewn cyhoeddi academaidd ac wedyn cyfieithu. Mae e hefyd wedi byd yng Ngwlad y Basg a Madrid, ynghyd â Grenoble yn Ffrainc, lle gwnaeth ymchwil i fudiad Gwrthsafiad Ffrainc. Mae e bellach wedi yngartrefi yn Ne Cymru ei enedigaeth, yn dafliad carreg i Fannau Brycheiniog.

yn awdur a chyfieithydd, mae e wedi cyfrannu nifer o ddarnau i antholegau llenyddiaeth wedi’i chyfieithu. Dechreuodd ei yrfa ysgrifennu gyda llyfrau teithio am rannau gwahanol Sbaen a Ffrainc cyn ymwroli o’r diwedd i fynd i’r afael ag ysgrifennu ffuglen drosedd. Cafodd fwrsari Llenyddiaeth Cymru yn 2010, a’i galluogodd i dreulio amser yng Nghatalonia yn gwneud ymchwil ar gyfer cyfres Elisenda Domènech, sy’n ymwneud â swyddog yn heddlu datganoledig Catalonia, a leolir yn ninas hyfryd Girona.

Yn ganlyniad ei ddiddordeb oes yn yr Ail Ryfel Byd, a gwrthsafiad a chydweithrediad yn Ffrainc dan oresgyniad, The Unwanted Dead (Orion) yn nofel gyntaf Chris a leolir ym Mharis, gydag Eddie Giral yn brif gymeriad. Bydd y gyfres arfaethedig yn dilyn Eddie trwy’r Goresgyniad, wrth iddo geisio dilyn llwybr rhwng gwrthsefyll a chydweithredu, bob amser yn bod pwy mae rhaid iddo fod er mwyn goroesi’r diheurbrawf sydd wedi disgyn ar ei gartref.

Winifred Davies

Mae Winifred Davies yn athro emeritws mewn Almaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg ac astudiodd Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg yn y brifysgol. Wedi graddio bu’n darlithio ym Mannheim, Heidelberg, Manceinion ac Aberystwyth cyn ymddeol yn 2018. Fe’i magwyd yn Harlech ond mae wedi byw yn Aberystwyth am dros 30 o flynyddoedd. Nid yw’n ysgrifennu llenyddiaeth drosedd ond mae’n ddarllenwraig frwd o’r genre.

JACQUELINE HARRETT

Wedi’i geni yng Ngogledd Iwerddon, mae Jacqui wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd gyda’i gŵr, cath gydag OCD a chrwban surbwch o’r enw Speedy. Mae ei phlant, bellach yn oedolion, sy’n byw gerllaw, yn ceisio ei chadw dan reolaeth – gyda chanlyniadau amrywiol. Yn gyn-athrawes sy’n angerddol dros y grefft o adrodd straeon, mae hi hefyd wedi ysgrifennu llyfrau i athrawon ac wedi cyhoeddi casgliadau o straeon byrion mewn antholegau ac ar-lein.

Mae nofel Jacqui The Nesting Place, a gyhoeddir gan Diamond Crime, yn cyflwyno ditectif o Dde Cymru, D.I. Mandy Wilde.

www.harrett.co.uk

SARAH TODD TAYLOR

Fe fagwyd Sarah Todd Taylor yn Sir Efrog a Cheredigion, lle mae hi’n byw nawr. Wedi’i hysbrydoli gan fywyd llawn cathod, fe greodd cyfres llyfrau dirgelwch Max the Detective Cat ar gyfer plant 7 i 9 oed. Fe dynnodd y gyfres hon, a leolir yn theatrau Llundain yn y 1920au, ar brofiadau Sarah ar lwyfannau Cymru. Mae ei llyfrau Alice Éclair : Spy Extraordinaire yn gyfres ysbïwriaeth i blant 9-12 oed, o flaen cefndir Paris rhwng y rhyfeloedd yn y 1930au. Maen nhw’n dilyn anturiaethau pâtissière ifanc ddawnus, sydd hefyd yn ysbïwraig ifengaf Ffrainc, wrth iddi fynd ar ôl cynlluniau dirgel a drysu herwgipio gweithredwyr Ffrengig.

 Pan nad yw hi’n ysgrifennu, mae Sarah yn hoffi treulio amser gyda’i moch cwta neu ganu opera. 

https://sarahtoddtaylor.com

 

G J WILLIAMS

Mae G.J. Williams yn Gymraes a fagwyd yn Lloegr.  Fe dyfodd yng Ngwlad yr Haf mewn aelwyd iaith-Gymraeg, wedi’i hamgylchynnu gan gariad tuag at hanes, antur a darllen. Cafodd ei hysbrydoli hefyd gan athro yn ei hysgol gynradd – Cymro o’r enw Gerry Williams – a’i hanogodd i ysgrifennu, llwyfannu dramâu, a siarad am hanes wrth ei ffrindiau ysgol. Roedd ei drama gyntaf ynglŷn â Betsy Cadwaladr – Cymraes gyda lamp yn y Crimea.

Ar ôl astudio doethuriaeth yn yr Alban, dechreuodd ar yrfa fel seicolegydd busnes ar gyfer cwmnïau yn y ddinas. Ond wrth iddi dramwyo’r byd busnes, daeth G.J. Williams o hyd i ddihangfa yn ei phrif angerdd – ysgrifennu straeon am lofruddiaeth, dirgelwch a chynllwyn. Mae ei chefndir mewn seicoleg, ynghyd â’i chariad tuag at hanes canoloesol, yn ei denu tua throeon y meddwl dynol, nerthoedd isymwybodol ac ochr dywyll pobl sy’n chwantu gormod.

Mae hi bellach yn rhannu’i hamser rhwng Gwlad yr Haf a Llundain, ac yn aml fe’i gwelir yn ysgrifennu ar drên gyda chath biwis a bwced o de wrth ei hochr. Mae ganddi bum nofel gyfan ar ei chyfrifiadur, i gyd yn ymwneud â hanes a chymeriadau Cymru. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf, The Conjuror’s Apprentice, trwy Red Door Books; mae hefyd ar gael trwy The Book Depository ac Amazon.

www.gjwilliamsauthor.com