Yr Ŵyl

Plannwyd y fesen a dyfodd i Ŵyl Crime Cymru Festival yn 2017 pan ddaeth tri awdur ffuglen drosedd o Gymru – Alis Hawkins, Matt Johnson a Rosie Claverton – ynghyd i drafod syniad Alis i greu grŵp cyd-gefnogol i awduron trosedd o Gymru. Y canlyniad oedd Crime Cymru. Tair blynedd bellach, gydag aelodaeth o 32 awdur cyhoeddedig, mae gan y gymdeithas tri phrif amcan.

  • Cefnogi awduron trosedd yng Nghymru ac o Gymru.
  • Helpu meithrin awduron talentog newydd o Gymru.
  • Hyrwyddo Cymru a’i diwylliant, gyda’r pwyslais ar lyfrau trosedd, yn fyd-eang.

Yn 2020, penderfynodd Alis a Matt fynd yn groes i’r besimistiaeth a achosodd yr argyfwng Covid a sefydlu gŵyl ffuglen drosedd ryngwladol ar gyfer Cymru.

Roedd yn hen bryd.

Mae dwsin o wyliau trosedd yn Lloegr, pump yn yr Alban, ac mae hefyd gŵyl yng Ngogledd Iwerddon. Gyda holl dalent ffuglen drosedd sydd gennym yng Nghymru, roedd y byd trosedd yn galw’n daer am gyfle i Gymru ddangos ei hun. Ar ben hynny, roeddwn ni am i bobl Cymru allu weld a chwrdd â sêr y byd ffuglen drosedd Brydeinig heb orfod croesi’r ffin.

 

Felly daeth Gŵyl CRIME CYMRU Festival i fod.

Daeth y planedau i gyfliniad. Cafodd Matt ac Alis wahoddiad i ymddangos mewn Wales Week Berkshire. Yno gwrddon nhw â Nellie Williams, sydd hefyd y tu ôl i’r digwyddiad tra llwyddiannus, y Glanusk Show. Ymunodd Matt â thaith lenyddol a drefnwyd gan Dr Jackie Collins, y cymeriad lliwgar y tu ôl i Dr Noir a gŵyl Newcastle Noir. Ffurfiwyd pwyllgor gwaith. Trodd trafodaethau i gynlluniau cadarn.

Yn ogystal â bod yn uchelgeisiol, roedd y pwyllgor gwaith â’u traed ar y ddaear ym materion amseru. Cyn yr ŵyl ‘go-iawn’ yn 2022, penderfynom y byddwn yn cynnal Virtual CRIME CYMRU Digidol yn 2021. Bydd yr ŵyl ar-lein hon yn cyflwyno Crime Cymru i gynulleidfa ehangach ar draws y DU, a hefyd gweithredu fel cyfle i ymarfer a pharatoi ar gyfer Gŵyl CRIME CYMRU Festival gyntaf yn 2022.

Virtual CRIME CYMRU Digidol

Bydd Virtual CRIME CYMRU Digidol yn ŵyl fyw a rhyngweithiol, trwy gyfrwng Zoom – ac am ddim. Byddwn yn cynnig i’n cynulleidfa’r cyfle i ‘gwrdd ag’ awduron a sgriptwyr sy’n sêr yn y maes, a hefyd â’r rhai sy’n datblygu eu gyrfaoedd, o Gymru a gwledydd eraill y DU. Bydd panel gwadd o Wlad yr Iâ yn ymuno â ni.

A bydd Virtual CRIME CYMRU Digidol hefyd yn cefnogi’r rhai sy’n ein cefnogi ni – ein siopau llyfrau. Bydd pob digwyddiad Virtual CRIME CYMRU Digidol yn digwydd mewn partneriaeth â siop lyfrau annibynnol yng Nghymru, a byddwn yn annog aelodau o’n cynulleidfaoedd i archebu llyfrau ganddyn nhw os bydd yr hyn maen nhw’n clywed yn codi archwaeth darllen ymhellach.

Gŵyl CRIME CYMRU Festival

Rydym ni wedi penderfynu torri’r mowld a gwneud Gŵyl CRIME CYMRU Festival yn ddigwyddiad bob yn ail flwyddyn, gyda Virtual CRIME CYMRU Digidol yn y blynyddoedd rhyngddynt. (Gŵyl ‘go-iawn’ mewn blwyddyn eilrif, digidol mewn blwyddyn odrif.) Bydd gŵyl ddigidol bob yn ail flwyddyn yn rhoi i ni gyfle i ddatblygu cynulleidfa ryngwladol ac, yn agosach at adref, bydd yn sicrhau bod darllenwyr sydd ag anawsterau teithio yn dal i allu mwynhau’r casgliad gwych o awduron sy’n cymryd rhan. Bydd hefyd yn ein caniatáu i barhau i gefnogi siopau llyfrau ledled Cymru gyda’n trefniadau partneriaeth.

Bydd Gŵyl CRIME CYMRU Festival yn ŵyl nid-er-elw, ond hoffwn iddi fod o werth ariannol yn ogystal â diwylliannol i Aberystwyth ac yn ehangach. Felly rydym ni’n ymrwymedig i ŵyl sy’n gydweithiol, yn gynhwysol, yn gynhaliol ac yn ddilys.

Felly, beth fydd gan Ŵyl CRIME CYMRU Festival 2022 i’w gynnig i’w chynulleidfa?

Byddwn yn agor ein gŵyl gychwynnol ar nos Wener 29 o Ebrill gyda digwyddiad mawr cymunedol – gorymdaith gyda llusernau ffurf dreigiau a fydd yn cychwyn yng nghanol y dref ac yn gorffen ger y castell yn ei lleoliad uchel sy’n edrych draw ar y dref a’r môr. Yn hwyrach yn y noswaith bydd cwis mewn tafarn lle y gall mynychwyr yr ŵyl gystadlu yn erbyn awduron.

Ar y Nos Sadwrn bydd cyfle i brofi Noson Lawen draddodiadol gydag adloniant gan awduron detholedig a fydd yn dangos eu talentau llai gwybyddus. Yn ystod y noson ceir bwyd gan rai o’r cynhyrchwyr lleol gwych, gyda thipyn o bopeth, o bysgodyn mwg i gaws, o fara i gwrw, a bydd hefyd gyfle i fynychwyr yr ŵyl sgwrsio gyda’r awduron gwadd mewn awyrgylch anffurfiol.

Wedyn, ar y nos Sul, bydd Crime Cymru a’i noddwyr yn cynnal parti siampên i ddatgan a dathlu enillydd Gwobr Nofel Gyntaf Crime Cymru, y tro cyntaf y byddwn yn trefnu’r gystadleuaeth arbennig hon.

Ac yn ystod yr holl benwythnos bydd gan fynychwyr yr ŵyl y cyfle i weld sêr adnabyddus o fydoedd dramâu trosedd teledu a ffuglen drosedd yn siarad am eu gwaith mewn paneli a fydd yn digwydd ar Ddydd Sadwrn, Dydd Sul a bore Llun, yn ogystal â gweithdai sgrifennu a digwyddiadau anffurfiol mewn siopau llyfrau Aberystwyth lle bydd awduron yn llofnodi eu llyfrau.

Yn unol ag amcanion Crime Cymru, bydd hefyd gyfleoedd i ddarpar awduron, gyda sesiwn pitsio i asiant llenyddol a sesiwn gyda chyhoeddwr [linc] a fydd yn siarad am yr hyn y mae’n chwilio amdano mewn ffuglen drosedd newydd.

I weld mwy am gynlluniau’r ŵyl wrth iddyn nhw ddatblygu – gan gynnwys sêr a gwesteion arbennig – dilynwch ni ar Twitter: @GwylCymru2022, Instagram: GwylCrimeCymruFestival a liciwch ein tudalen Facebook: ‘Gŵyl Crime Cymru Festival’. A chadwch lygad ar y safle yma am fanylion o sut i archebu tocynnau ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Gobeithiwn eich gweld yn Aberystwyth yn 2022 ac arlein ar gyfer Virtual CRIME CYMRU Digidol ym Mis Ebrill eleni!